16 marca 2022

Informatyzacja procesów w przedsiębiorstwie Smart Automation

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł projektu: Informatyzacja procesów w przedsiębiorstwie Smart Automation

Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa Smart Automation

Efekty projektu: Ulepszenie produktów i usług, ilościowy wzrost sprzedaży oraz obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 248460,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 99980,00 zł